ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen “De Technische Detacheerder”,

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Technische Detacheerder gedane offertes en op door De Technische Detacheerder gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
1.2 Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
1. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en De Technische Detacheerder op grond waarvan een kandidaat door De Technische Detacheerder aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld;
2. Opdrachtnemer: hierna te noemen “De Technische Detacheerder”;
3. Opdrachtgever: de partij die met De Technische Detacheerder een overeenkomst van opdracht sluit;
4. Kandidaat: de werknemer die in het kader van een overeenkomst tussen opdrachtgever en De Technische Detacheerder aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld;
5. Detachering: het door De Technische Detacheerder ter beschikking stellen van kandidaten die onder verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van de opdrachtgever werkzaamheden zullen verrichten;
6. Arbeidsbemiddeling: het door De Technische Detacheerder in opdracht van de opdrachtgever bemiddelen bij het vinden van personeel ten behoeve van de opdrachtgever.

3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van De Technische Detacheerder, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en slechts geldig voor de duur van dertig dagen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen De Technische Detacheerder en de opdrachtgever. De overeenkomst wordt voorts geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

4. Einde overeenkomst
4.1 Onverminderd een bestaande bevoegdheid tot ontbinding is De Technische Detacheerder bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten hetzij op te zeggen indien de opdrachtgever:
a. Surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, of
b. In staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, of
c. In de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor De Technische Detacheerder voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
4.2 Beëindiging en opschorting geschieden door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat De Technische Detacheerder gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
4.3 Alle vorderingen die De Technische Detacheerder in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

5. Betaling
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden door betaling van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van De Technische Detacheerder. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan De Technische Detacheerder geldt niet als
bevrijdende betaling.
5.2 Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert opdrachtgever van rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
5.3 In geval van betaling verzuim is De Technische Detacheerder – onverminderd haar recht op betaling- gerechtigd de verlening van verdere diensten op te schorten dan wel te beëindigen.
5.4 In geval van betalingsverzuim heeft De Technische Detacheerder met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen, gelijk aan de wettelijke rente. Daarnaast heeft De Technische Detacheerder recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke De Technische Detacheerder moet maken ten gevolge van het niet nakomen van een betalingsverplichting door opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste het door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak bedrag (“ Rapport Voorwerk II” ).

6. Overmacht
6.1 In geval van overmacht is De Technische Detacheerder gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de opdracht voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de opdracht in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding zal zijn verplicht. Tevens is De Technische Detacheerder gerechtigd indien de opschorting zes maanden heeft geduurd, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
6.2 Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van De Technische Detacheerder na het sluiten van de overeenkomst van zodanige aard dat nakoming in redelijkheid niet meer van De Technische Detacheerder kan worden gevergd.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Opdrachtgever draagt de verantwoording over alle handelingen van de kandidaat en ver alle door of mede door de kandidaat tot stand gebrachte werken, gedurende de periode dat de kandidaat aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld inclusief woon werk verkeer. De opdrachtgever heeft in het kader van de opdracht de volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over de kandidaat van De Technische Detacheerder.
7.2 Opdrachtgever vrijwaart De Technische Detacheerder voor aanspraken van kandidaten verband houdende met de verplichtingen uit artikel 7:658 BW, de Arbowetgeving en artikel 7:611 BW met betrekking tot goed werkgeverschap.
7.3 De opdrachtgever vrijwaart De Technische Detacheerder voor elke aansprakelijkheid van De Technische Detacheerder als werkgever van de kandidaat- rechtsreeks of indirect- voortvloeiende uit schaden en verliezen die kandidaten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
7.4 De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
8. Toepasselijk recht en forumkeuze
8.1 De rechtsverhouding tussen De Technische Detacheerder en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Amsterdam.

BIJZONDERE BEPALINGEN DETACHERING
9. Duur van de opdracht
9.1 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de duur van een project).
9.2 De opdracht kan door beide partijen tussentijds word en opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 Het in voorgaande leden bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de opdracht op grond van enige andere bepaling vervat in deze algemene voorwaarden.
9.4 Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat De Technische Detacheerder een door haar uitgeleende kandidaat niet meer ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever doordat de arbeidsovereenkomst tussen De Technische Detacheerder en de kandidaat is geëindigd. Het einde van de opdracht treedt niet in, indien in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door De Technische Detacheerder van de door haar ter beschikking gestelde kandidaat is toegestaan en vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen 4 weken na de datum waarop de kandidaat niet meer ter beschikking kan worden gesteld. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van de andere kandidaat.
9.5 Indien de opdrachtgever tijdens de opdracht zonder inachtneming van de in dit artikel vermelde bepalingen tussentijds beëindigt, dan wel De Technische Detacheerder de opdracht tussentijds beëindigt door een oorzaak welke geheel of grotendeels aan de opdrachtgever is toe te rekenen, zal de opdrachtgever aan De Technische Detacheerder
verschuldigd zijn een terstond opeisbare boete van 100% van het laatst geldende tarief voor de betrokken kandidaat, zulks voor de duur van de periode vanaf het moment van de tussentijdse beëindiging van de opdracht tot het moment van de afloop van de opdracht zoals overeengekomen.

10. Prijzen en Tarieven
10.1 De Technische Detacheerder zal de diensten uit hoofde van de opdracht verrichten op nacalculatiebasis per daadwerkelijk gewerkt uur conform de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende urenverantwoording formulieren van De Technische Detacheerder. De bij het sluiten van de opdracht overeengekomen prijzen/ tarieven zullen telkens per 1 januari van elk jaar eenzijdig door De Technische Detacheerder kunnen worden gewijzigd met een percentage gelijk aan het indexcijfer regelingslonen voor overige dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
10.2 Tariefswijzigingen ten gevolge van CAO verplichtingen en wettelijk vastgestelde loon- en / of lastenverhogingen zoals premies sociale verzekeringen, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdracht.

11. Indiensttreding bij opdrachtgever
11.1 Het is de opdrachtgever verboden gedurende de duur van de opdracht, alsmede gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van de opdracht, kandidaten van De Technische Detacheerder die door hem zijn ingeleend een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op enige andere wijze om niet of om baat, direct of indirect werkzaam te doen zijn bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarom anderszins een
belang te doen hebben, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
11.2 Kosteloze overname van kandidaten is slechts mogelijk indien dit door beide partijen schriftelijk is overeengekomen.
11.3 Bij overtreding van een van de bovengenoemde verboden verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,- aan De Technische Detacheerder voor elke overtreding alsmede € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan De Technische Detacheerder toekomende vorderingen, waaronder begrepen
het recht op volledige schadevergoeding.

12. Vervanging kandidaat
12.1 De Technische Detacheerder kan te allen tijde in overleg met de opdrachtgever een kandidaat vervangen. Naasten in aanvulling op de voorgaande bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing in de gevallen dat De Technische Detacheerder in opdracht van de opdrachtgever bemiddelt bij het vinden van personeel ten behoeve van deze opdrachtgever.

BIJZONDERE BEPALINGEN WERVING EN SELECTIE
13. Honorarium
13.1 Het honorarium van De Technische Detacheerder voor de d oor haar verrichte diensten in het kader van een opdracht bedraagt 25% van het bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantietoeslag van de kandidaat, met een minimum van € 4.000,00 exclusief BTW.
13.2 Onder het honorarium wordt niet begrepen de, met toestemming van de opdrachtgever, gemaakte kosten voor plaatsing en productiekosten van advertenties, de reis en verblijfskosten van de kandidaat, de kosten van een psychologisch test etc. Deze kosten zullen separaat door de opdrachtgever aan De Technische Detacheerder worden voldaan.

14. Vervanging kandidaat
14.1 Indien een kandidaat binnen de proeftijd niet aan de verwachtingen van opdrachtgever voldoet en zijn werkzaamheden na overleg met De Technische Detacheerder en de opdrachtgever worden stopzet, zal De Technische Detacheerder kosteloos zich inspannen een nieuwe passende kandidaat te vinden. In het geval zowel De Technische Detacheerder als opdrachtgever van mening zijn dat er binnen drie maanden na de stopdatum van de eerste kandidaat geen geschikte andere kandidaat is gevonden, crediteert De Technische Detacheerder 50% van de factuur.

15. Indiensttreding opdrachtgever
15.1 Indien een door De Technische Detacheerder bij de opdrachtgever geïntroduceerde aspirant-kandidaat, ten aanzien van wie de overeenkomst niet werd resp. wordt geëffectueerd, in dienst treedt bij dan wel op andere wijze werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, zal de opdrachtgever aan De Technische Detacheerder een vergoeding ter hoogte van 25% van het tussen opdrachtgever en betrokkene overeengekomen bruto jaarinkomen verschuldigd zijn.
15.2 Ook indien tussen de opdrachtgever en de aspirant- kandidaat een overeenkomst voor korte duur ( < 1 jaar) is overeengekomen, dan wel indien in de overeenkomst een proeftijdbeding is overeengekomen en de arbeidsovereenkomst hetzij niet wordt verlengd, hetzij tijdens de proeftijd wordt beëindigd, zal de opdrachtgever de in het voorgaande artikellid vastgestelde vergoeding verschuldigd zijn.